Pak financiële problemen bij uw medewerkers direct aan. Medewerkers zitten vaak jarenlang onnodig met zorgen en schulden die op te lossen zijn.

Financiële Diensten

De meeste bedrijven krijgen te maken met medewerkers die al dan niet tijdelijk financiële problemen ondervinden. Meestal betreft het een klein percentage van het totaal aantal medewerkers. Soms zijn de problemen snel opgelost. Vaak echter is mijn ervaring, betreft het een wat langduriger loonbeslag voor een medewerker, of betreft het dezelfde medewerkers waarvoor loonbeslagen binnenkomen. Deze problemen kunnen worden opgelost, maar daar is wel ondersteuning bij nodig. Hoe langer de problemen aanhouden, hoe complexer de problemen worden en daarmee vrijwel niet meer op te lossen door de medewerker zelf.

Als werkgever kost deze problematiek tijd. Er zit sowieso een kostenplaatje aan, bestaande uit directe en indirecte kosten, zoals de verwerking van het loonbeslag, begeleiding door leidinggevenden en HR, ziekteverzuim, vervanging bij ziekte, en verminderde concentratie.

De diensten die ik aanbied zijn gericht op het aanpakken van financiële problemen en op het gebied van preventie. Het preventief inspelen op (ingrijpende) veranderingen is natuurlijk het beste om zo financiële problemen buiten de deur te houden. Het ‘inzoomen’ op de persoonlijke financiën van een medewerker geeft de medewerker overzicht, inzicht en rust. Het biedt kansen om tijdig maatregelen te treffen en nieuwe wegen in te slaan. De kennis en vaardigheden die medewerkers in trajecten opdoen hebben impact op het hele persoonlijke doen en laten.

Aanpak loonbeslag

Als er een loonbeslag voor een medewerker binnenkomt is het belangrijk om actie te nemen. Is het loonbeslag rechtmatig gelegd (is er bijvoorbeeld een vonnis) en is de hoogte van de beslagvrije voet juist berekend? De beslagvrije voet is dat deel van het salaris dat de medewerker kan houden voor zijn levensonderhoud en u niet aan de deurwaarder hoeft over te maken.
Mijn ervaring is dat de meeste bedrijven zonder check het loonbeslag uitvoeren. De verantwoordelijkheid voor het juist vast laten stellen van de beslagvrije voet ligt bij de medewerker. Hiervoor moet een medewerker actie nemen en documenten met betrekking tot zijn persoonlijke situatie aanleveren aan de deurwaarder. Een medewerker die loonbeslag krijgt doet dit zelden. Hier liggen diverse redenen aan ten grondslag zoals onwetendheid, angst en niet de energie hebben om dit te doen.

Het laten berekenen of de beslagvrije voet juist is vastgesteld is erg belangrijk, omdat dit honderden euro’s per maand kan schelen. Als blijkt dat de medewerker recht heeft op meer geld, dan heeft hij dat ook hard nodig, omdat de hoogte van de beslagvrije voet direct gekoppeld is aan de hoogte van zijn vaste lasten. Als de beslagvrije voet dus te laag is vastgesteld dan kan de medewerker de vaste lasten niet meer betalen met alle gevolgen van dien.

Binnen bedrijven kan ik van medewerkers individueel de beslagvrije voet herberekenen en, als dat nodig mocht blijken, samen met de medewerker een correctie bij de deurwaarder indienen. Als er meerdere medewerkers loonbeslag hebben binnen een bedrijf, dan kan ik binnen een goed gecoördineerd traject de beslagvrije voet voor deze medewerkers collectief herberekenen.

Financiële Coaching

Bij financiële problemen is het belangrijk in een zo vroeg mogelijk stadium hulp te zoeken. Een deskundige coach kent mogelijkheden en wegen om problemen op te lossen waarvan iemand in de problemen geen weet heeft. Schulden zijn een complexe materie waarbij het belangrijk is de juiste stappen te zetten.

Intake
Het is essentieel dat uw medewerker over zijn problemen kan praten met iemand die hij vertrouwt. Hoe is het gekomen dat hij in deze situatie terecht is gekomen en wat speelt er in de thuissituatie? Mijn ervaring is dat hierover praten de medewerker erg oplucht en ruimte geeft om stappen te nemen. In de intake wordt ernaar toe gewerkt het complete financiële plaatje op tafel te krijgen. De intake vindt plaats bij de medewerker thuis. Het is belangrijk dat ook de eventuele partner van de medewerker aanwezig is. Het inventariseren van alle schulden en betalingsachterstanden zorgt voor veel spanning bij de medewerker. Vaak zijn de schulden hoger dan verwacht. Het doel is zo snel mogelijk OVERZICHT te krijgen van de schulden, de inkomsten en uitgaven.

Coachingstraject
Cliënten hebben tijd nodig om alles onder ogen te zien en te verwerken. Op basis van het overzicht in de intake wordt een Plan van Aanpak opgesteld en dit is het begin van een periode waarin geleidelijk aan RUST komt. In het plan wordt kort en kernachtig beschreven hoe het coachingstraject eruit gaat zien. Welke acties worden (als eerste) genomen, hoe lang loopt het traject en hoeveel coachingsuren zijn ermee gemoeid. Maar ook: wat is de motivatie van de medewerker voor deelname aan het traject en wat is het doel dat hij wil bereiken? De coaching is gericht op het in balans brengen en houden van de inkomsten en uitgaven door de medewerker. Daarnaast wordt de medewerker begeleid in het proactief oppakken van de besproken en te nemen acties ten aanzien van de schulden naar schuldeisers en de deurwaarder.

Uitgangspunt van alle coachingsactiviteiten is het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van de medewerker: hij blijft zelf altijd verantwoordelijk voor zijn eigen financiën. De coaching richt zich naast het aanleren van kennis en financiële vaardigheden op structuur en gedrag. Gedrag en een gebrek aan structuur zijn in veel gevallen de oorzaak van de financiële problemen. Dit neemt niet weg dat het voor de groep medewerkers met een laag salaris sowieso een uitdaging blijft om de eindjes aan elkaar te knopen.

In de loop van het traject krijgt de medewerker steeds meer VERTROUWEN en INZICHT in zijn (financiële) situatie, mede omdat hij actief met het oplossen van zijn situatie bezig is. Dit inzicht en vertrouwen zijn cruciaal om blijvend een gezonde financiële huishouding te kunnen voeren.

Doorverwijzing naar de gemeentelijke schuldhulpverlening
Als blijkt dat de medewerker zo ernstig in de schulden zit dat hij deze niet meer in een aantal jaren kan aflossen dan leg ik hem de mogelijkheden voor hoe hij uit deze schuldensituatie kan komen. Hij kan bijvoorbeeld contact opnemen met de gemeentelijke schuldhulpverlening. In een dergelijk aanmeldingstraject voor de minnelijke of wettelijke (WSNP) schuldhulpverlening begeleid ik de medewerker bij het juist en correct indienen van de aanvraag en ga in voorkomende gevallen met de medewerker mee naar de intake. Er moet veel informatie worden aangeleverd en aan allerlei voorwaarden worden voldaan. De ervaring leert dat cliënten zonder ondersteuning in het aanmeldingstraject veel problemen ondervinden waar ze zelf moeilijk uitkomen. Met als gevolg dat er maanden of jaren overheen gaan voordat een eventueel traject bij de schuldhulpverlening kan worden opgestart.

Coachingsgesprek

Voor medewerkers die graag eens willen praten over hun financiële situatie zonder verdere verplichtingen kan een coachingsgesprek worden ingezet. In dit gesprek kan de medewerker in vertrouwen praten over zijn persoonlijke financiële situatie. Het geeft rust en ruimte waarin de medewerker vaak nieuwe inzichten krijgt.

Financiële Inzicht Scan

De Financiële Inzicht Scan is een scan voor medewerkers die met een verandering in inkomen te maken krijgen en/of behoefte hebben aan overzicht en inzicht in hun financiën. Er is nog geen sprake van financiële problemen.

Er valt alles te winnen bij het vroegtijdig inspelen op een verandering in de financiële situatie. Zo kunnen bijvoorbeeld alvast keuzes worden gemaakt op welke uitgaven men in de nieuwe situatie wil gaan bezuinigen om de uitgaven en inkomsten in balans te houden. Uit onderzoek blijkt dat mensen de beste besluiten over hun financiën kunnen nemen als ze nog geen financiële problemen hebben.

Aanpak
De scan bestaat uit een gesprek bij de medewerker thuis waarin de financiën in kaart worden gebracht. De medewerker ontvangt op basis van dit gesprek het analysedocument ‘Financiën: Stand van zaken’. Ook ontvangt hij een overzicht van betalingsachterstanden en eventuele schulden en een maandoverzicht van inkomsten en uitgaven. Er wordt gekeken of er recht is op toeslagen of andere inkomsten. De scan wordt afgesloten met een gesprek bij de medewerker thuis, waarin wordt besproken hoe men op de (toekomstige) financiële situatie in kan spelen.

Schulden Inzicht Scan

De Schulden Inzicht Scan is een scan voor medewerkers die in de financiële problemen dreigen te raken of al met financiële problemen te maken hebben. De scan brengt de financiën en het uitgavenpatroon van de medewerker in kaart. In tijden van onzekerheid biedt dit overzicht en inzicht en daarmee rust.

Zoals beschreven onder de dienst Financiële Coaching ontstaan geldproblemen vaak door gedrag en een gebrek aan structuur. Het is belangrijk om zo snel mogelijk overzicht te krijgen van inkomsten, uitgaven en schulden. Vervolgens is het belangrijk om keuzes te maken in het in balans brengen van de uitgaven en inkomsten en het bepalen van een strategie hoe de schulden aan te pakken.

Aanpak
De scan bestaat uit een gesprek bij de medewerker thuis waarin de financiën in kaart worden gebracht. De medewerker levert hiervoor een aantal documenten aan. Op basis van dit gesprek ontvangt de medewerker het analysedocument ‘Financiën: Stand van zaken’. Ook ontvangt hij een overzicht van achterstanden in betalingen en schulden en een maandoverzicht van inkomsten en uitgaven. Er wordt gekeken of er recht is op toeslagen of andere inkomsten. De medewerker ordent financiële documenten in een administratiemap. De scan wordt afgesloten met een gesprek bij de medewerker thuis waarin enkele scenario’s worden doorgesproken hoe men op de (toekomstige) financiële situatie in kan spelen.

Voorlichtingen

  • ‘Financieel gezond in 2021!’ voor medewerkers.
  • ‘Financiële fitheid van werknemers’ voor HR-professionals, leidinggevenden en salarisadministrateurs.
  • ‘Zo herkent u signalen van financiële problemen bij medewerkers’ voor HR-professionals, leidinggevenden en salarisadministrateurs.

Consultancy

  • Overleg/advies over het te voeren beleid met betrekking tot financiële problemen van medewerkers binnen uw organisatie.
  • Welke middelen hier preventief voor in te zetten, zoals workshops, nieuwsbrieven of intranet. Hierbij is het belangrijk wanneer u deze inzet, opdat ze het meeste impact hebben.
  • Het verzorgen van teksten en financiële tips voor interne communicatie.

Financiële coaching versterkt competenties op het gebied van vaardigheden en gedrag

Bel 06 - 11 95 88 10of Mail !