Het vastleggen van een aanpak of maken van een protocol hoe om te gaan met financiële problemen van medewerkers binnen uw bedrijf levert u veel op.

Financiële Diensten

Ook al ziet u het niet als uw taak om hiermee bezig te zijn, u krijgt hier gegarandeerd mee te maken. Misschien incidenteel, echter in veel gevallen structureel. Om hier eens voor te gaan zitten en door te rekenen wat het u eigenlijk kost is vaak een eyeopener. De gemiddelde kosten van een medewerker met schulden waarvoor loonbeslag is gelegd lopen op tot zo’n € 6.500 op jaarbasis. Dit zijn de kosten gerelateerd aan productiviteitsverlies en ziekteverzuim. Hierin zijn de kosten die u als bedrijf maakt niet opgenomen. Als u dit afzet tegen de kosten voor de inhuur van expertise van buitenaf is de keuze snel gemaakt.

Financiële coaching

Op tijd ingrijpen zorgt ervoor dat grotere financiële problemen voorkomen kunnen worden. Mensen met grote financiële zorgen hebben door de problemen vaak een tunnelvisie en weinig bandbreedte om het geheel te overzien. Medewerkers binnen uw organisatie die financieel problemen ondervinden kan ik bijstaan en begeleiden in een traject om het complete financiële plaatje op tafel te krijgen. Cliënten zijn er vaak blij mee dat iemand van buitenaf meekijkt hoe ze hun financiën weer sluitend kunnen krijgen. Doel is het vergroten van de financiële zelfredzaamheid: uw medewerker blijft zelf altijd verantwoordelijk voor zijn eigen financiën.

 • Overzicht door onder mijn begeleiding de cliënt zelf zijn complete financiële plaatje te laten maken en te coachen op het in balans brengen van de inkomsten en uitgaven. (Nieuwe) Afspraken met schuldeisers maken door mijn cliënt mocht dat aan de orde zijn. In deze fase kijk ik ook of de cliënt gebruik maakt van inkomensverruimende regelingen en toeslagen waar hij recht op heeft.
 • Inzicht door te kijken wat de oorzaken zijn van de financiële problemen en hoe dat in de toekomst te voorkomen.
 • Rust door het bijstaan van de medewerker en vertrouwen door zijn financiële zelfredzaamheid te vergroten.

Als de problemen zo ernstig van aard zijn dat u een loonbeslag (beslagexploot) voor een werknemer heeft ontvangen dan is het belangrijk te kijken of de beslagvrije voet juist is berekend. En wat doe je met meerdere schuldeisers die beslag op het loon van dezelfde medewerker leggen?

 • Berekenen van de juiste beslagvrije voet. Dit kan de medewerker soms wel honderden euro’s per maand schelen.
 • Begeleiding bij het indienen bij de deurwaarder van een correctie van de beslagvrije voet.

Als uit de inventarisatie van de financiële situatie blijkt dat de medewerker zo ernstig in de schulden zit dat hij deze niet meer in een aantal jaren kan aflossen dan leg ik de cliënt de mogelijkheden voor hoe hij uit deze schuldensituatie kan komen. Hij kan bijvoorbeeld contact opnemen met een (gemeentelijke) schuldhulpverleningsinstantie. In een dergelijk aanmeldingstraject voor de schuldhulpverlening begeleid ik de cliënt bij het juist en correct indienen van de aanvraag waarvoor veel informatie moet worden verstrekt en aan allerlei voorwaarden moet worden voldaan.

Budget Scan

Werknemers kunnen door bijvoorbeeld ontslag bij een reorganisatie met een terugval in hun inkomsten te maken gaan krijgen. Financiële problemen liggen dan op de loer. De Budget Scan brengt de financiën en het uitgavenpatroon van deze medewerkers in kaart. In tijden van onzekerheid biedt dit overzicht en inzicht en daarmee rust.

Aanpak
De Budget Scan start met een gesprek bij de medewerker thuis waarbij de medewerker de financiële gegevens aanlevert. Een analyse van de informatie en gegevens volgt en een maandbegroting wordt opgesteld. De Budget Scan wordt afgesloten met een gesprek bij de medewerker thuis, waarin enkele scenario’s worden doorgesproken hoe men op de toekomstige financiële situatie in kan spelen.

Financiële rust
Geldproblemen ontstaan vaak door gedrag, het niet op tijd actie nemen, gekoppeld aan een gebrek aan overzicht en onwetendheid. Uit onderzoek blijkt dat mensen de beste besluiten over hun financiën kunnen nemen als ze nog geen financiële problemen hebben. Er valt alles te winnen bij het vroegtijdig inspelen op de inkomensdaling die eraan zit te komen. Zo kunnen bijvoorbeeld alvast keuzes worden gemaakt op welke uitgaven men in de nieuwe situatie wil gaan bezuinigen om de uitgaven en inkomsten in balans te houden. Financiële problemen kunnen op deze manier buiten de deur blijven.

Workshops

 • Workshop ‘Goed rondkomen van je salaris’ voor medewerkers.
 • Workshop ‘Wat u moet weten over het loonbeslag’ voor P&O-professionals en de salarisadministratie.
 • Workshop ‘Zo herkent u signalen van financiële problemen op de werkvloer’ voor leidinggevenden, P&O-professionals en de salarisadministratie.

Consultancy

 • Overleg/advies over te voeren beleid aangaande financiële problemen van medewerkers binnen uw organisatie.
 • Welke middelen hier preventief voor in te zetten, zoals workshops, nieuwsbrieven of intranet. Hierbij is het belangrijk wanneer u deze inzet, opdat ze het meeste impact hebben.
 • Het verzorgen van teksten en financiële tips voor interne communicatie.

De meesten van ons lopen niet met hun financiële problemen te koop

Bel 06 - 11 95 88 10of Mail !